Теме

—        Процена ризика на радном месту и у радној околини

 • —        Методе
 • —        Развој и унапређење
 • —        Примена и искуства
 • —        Медицина рада у процени ризика

—        Безбедност и здравље на раду

 • —        Правна регулатива
 • —        Едукација (образовање, оспособљавање и тренинзи)
 • —        Регистар повреда на раду
 • —        Примена и искуства

—        Стандарди квалитета из области безбедности

 • —        ОХСАС 18001
 • —        Управљање ризицима
 • —        Безбедност информационих и других система
 • —        Примена и искуства

—        Злостављање на раду, стрес и мобинг

—        Актуелне теме у БЗНР (примена и искуства)

 • —        Градилишта
 • —        Ручно руковање теретима
 • —        Хемијске материје
 • —        Азбест
 • —        Ознаке за БЗНР
 • —        Мутагени и карциногени
 • —        Екрани
 • —        Вибрације
 • —        Бука

—        Безбедност у другим областима

 • —        Заштита од пожара
 • —        Заштита животне средине
 • —        Ванредне  ситуације
 •         Дејство пожара на грађевинске конструкције
 •         Утицај катастрофалних догађаја на грађевинске објекте

—        Безбедност у саобраћају