ЈЕДАН ПРИСТУП ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

Аутори: Драган Стевановић, Мирослав Терзић

Резиме:

Физичко-техничка заштита као део безбедносног инжењеринга је у сталном развоју. Физичко-техничка заштита има широку примену скоро у свим друштвеним областима, од пословног окружења, војске, полиције, до обезбеђења високих државних руководиоца. У војној терминологији уместо термина физичко-техничка заштита чешће се употребљава термин физичко-техничко обезбеђење. Циљ рада је де­фи­нисање физичко-техничког обезбеђења и објашњење заштите личности. У раду су, тежишно, при­ме­њене методе анализе садржаја, посматрања и индуктивно детуктивна метода. Резултати рада се односе на језговито објашњење заштите личности са приказом и објашњењем најчешћих ситуација блиске заштите.


СTРАТЕГИЈА УНАПРЕЂЕЊА ПОСТУПКА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА

Аутори: Бела Алфаши

Резиме:

Закон о безбедности и здрављу на раду обавезао је послодавца да у писменој форми доноси акт о про­цени ризика на свим радним местима у радној околини и да утврди начин и мере за њихово отклањање.

Први урађени документи рађени су врло квалитетно и стручно, у процени учествовали – поред стручног лица, носиоца пројекта – лекари, индустријски психолози и друга стручна лица везани за конкретне радне задатке за које се процена радила.

Врло брзо међутим појавили су се појединци који су у суштини врло мало знали о ризицима, о мера­ма без­бедности и да не говорим (адвокати, економисти и др.) који су користили „ресавску школу“ – пре­писивали ориги­нал­не стручне радове.

Инспекција рада није реаговала, нажалост ни данас то не чини, једноставно контролише да ли по­слодавац има акт, али не улази у суштину, не проверава истинитост података а још мање проверава да ли се предложeне мере за отклањање ризика примењују.

Највећи број послодаваца је задовољан, испунио је законску обавезу, инспекција га не дира, а што акт стоји негде у орману баш га брига.

Аутор je у свом раду покушао дати стратегију поступка у примени предложених мера акта, користећи стручну литературу као и своје дугогодишње искуство на пољу безбедности и заштите здравља запослених.