УЛОГА СПЕЦИЈАЛИСТЕ МЕДИЦИНЕ РАДА У ПРОЦЕНИ РИЗИКА

Аутори: Нела Миленковић, Јадранка Радић, Радојка Јовановић

Резиме:

У уводном делу рада наводе се активности специјалисте медицине рада у процени ризика, одре­ђи­вање здравствених услова и изради Акта о безбедности и здрављу на раду на основу Закона о БЗР („Сл. гласник РС бр. 101 од 21.11.2005.“) и Правилника о начину процене ризика на радном месту и у радној околини („Сл. гласник РС бр. 72/06, исправка 84/06“).

Циљ рада је био да се изнесу искуства на процени ризика на радном месту и у радној околини и предложе модели (обрасци) о начину извештавања специјалисте медицине рада као експерта и у оквиру службе медицине рада.

У оквиру метод рада приказане су методе процене ризика од стране специјалисте медицине рада при чему су стриктно уважавани законски оквири наведени у уводном делу, а према Закону о безбедно­сти и здрављу на раду, Правилнико о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини, Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине и нашег искуства.

У делу резултати рада (наша сазнања и препоруке) приказани су начини извештавања специјали­сте медицине рада у случају када ради као експерт у мултидисциплинарном тиму на процени ризика у лиценцираној организацији за послове безбедности и здравља на раду и као члан мултидисциплинарног тима у оквиру службе медицине рада на одређивању здравствених услова запослених на радним местима са повећаним ризиком.

У оквиру дискусије изнети су ставови аутора о месту и улози специјалисте медицине рада у про­цени ризика и његовој практичној имплементацији заснованој на основу законских регулатива и препо­рука које су дате од стране Управе за безбедност.

У закључку се констатује да је за процену ризика неопходно присуство специјалисте медицине ра­да, било као експерта у тиму који идентификује опасности и штетности на радном месту и процени степена ризика, било код одређивања здравствених услова и способности и обављања претходних и пери­о­дичних прегледа у оквиру службе медицине рада.


ПРИМЕНА САВРЕМЕНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ФУНКЦИЈИ ПОБОЉШАЊА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Аутори: Нада Стојановић, Мирослава Цветковић

Резиме:

Циљ рада је како препознати опасности и штетности при раду на радним местима на којима се врши заваривање због адекватне процене ризика. Упоредном анализом на примеру заваривања класич­ним поступком и поступком који примењује савремену технологију дају се предности и недостаци. Та­кође се указује да је квалитетна процена ризика она која нуди праве мере за редукцију ризика. Она се може постићи побољшањем елемената који утичу на различите факторе ризика. Осим минимизирања или искључивања опасности за смањење ризика и примене техничких средстава, потребно је спровести информисање запослених и применити одговарајућу обуку (по моделу за обуку) за безбедан и здрав рад.