ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Аутори: Радослав Мићић, Борислав Симендић, Милан Самарџија

Резиме:

Већи део светских енергетских потреба задовољава се из петрохемијских извора, из угља и при­ро­д­ног гаса, са изузетком добијања енергије из хидро и атомских централа. Сви ови извори су огра­ни­че­ни и ако се настави оваква стопа потрошње брзо ће бити комплетно исцрпљени. Висока потрошња енер­гије у ин­ду­стријском свету, као и проблеми у емисији штетних гасова, појачавају потребу да се тради­ци­о­нални извори енергије мењају обновљивим изворима који су еколошки исправнији. Све ово стимулише интерес за проу­ча­вањем могућности алтернативних извора, који би заменили горива базирана на нафти.  Алтернативно гориво мора бити технички прихватљиво за коришћење, економски исплативо, еколошки исправно и расположиво. Са развојем технологија за производњу биогорива, и са повећањем његове про­изводње и потрошње државе по­стају енергетски независније, отварају се нова радна места и стимулише развој.