ПРОИЗВОДЊА ВОДОНИКА И МЈЕРЕ БЕЗБИЈЕДНОСТИ У ЕЛЕКТРОЛИЗНОЈ СТАНИЦИ

Аутори: Мирјана Рикић, Бојан Тешић

Резиме:

Експлозије су чести узрочници пожара, хаварија у технолошком процесу и обимних матери­јалних штета као и глобалних људских живота. Водоник се добива електролизом воде у електролизној станици. Користи се за хлађење генератора. Поред својих одличних својстава у погледу одвођења топло­те има и ману, а то да је јако експлозиван у одређеним условима.

У овом раду наведен је примјер електролизне станице у ТЕ ,,Угљевик“, гдје је потребно напо­ме­ну­ти да је ово мало али битно постројење једино у саставу неке електране на просторима бивше Југо­славије.

Ради спрoвођења превентивних мјера безбиједности и здравља на раду ради се обука радника из безбиједности и здравља на раду, заштите од пожара и експлозије, периодични преглед статичког елек­трицитета, електричних и громобранских инстаслација.


ПРИМЕНА УВ ЛАМПЕ У СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД БИОЛОШКИХ АГЕНАСА

Аутори: Милица Дрљевић, Маја Милошевић

Резиме:

Запослени у здравственим установама приликом обављања својих радних активности изложени су и биолошким агенсима који могу штетно деловати на њихово здравље. УВ гермицидне лампе имају фотохе­миј­ски ефекат на микроорганизме који се огледа у оштећењу самог језгра ћелије што онемогућава деобу ћелије а самим тим и њено уништавање. Рад представља приказ предности коришћења УВ лампе затвореног типа. Коришћење УВ лампе затвореног типа, за дезинфекцију ваздуха у просторијама здравствених установа, пред­ставља превентивну меру којом се отклања или смањује ризик по здравље запослених од настанка поре­мећаја или обољења услед излагања биолошким штетностима на радном месту.