КОРИШЋЕЊЕ БИОМАСЕ КАО ОБНОВЉИВОГ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ

Аутори: Борислав Симендић, Радослав Мићић

Резиме:

Примарна предност биомасе као извора енергије је у њеној обновљивости. Управо ова каракте­рис­тика даје суштинску предност биомаси у односу на класична фосилна горива која су у дужем вре­менском периоду необновљива. Коришћење био масе у Србији има значај, не само за тренутно решавање проблема мањка енергије и њене високе цене, већ и за решавање проблема заштите животне средине. По­се­бну погодност у коришћењу био масе као обновљивог извора енергије дају био брикети. Анализа хе­миј­ског састава приказује да је коришћење дрвета и отпадне биомасе за производњу брикета оправдано са аспекта заштите животне средине и са енергетског аспекта из разлога што производ поседује мини­мал­ни садржај штетних материја које настају његовим сагоревањем. Оно што је посебно значајно истаћи јесте да је учешће сумпора занемарљиво, а што није случај код сагоревања угља. Употребом малих по­стро­јења могу се на еколошки чист начин решити проблем отпадне биомасе и проблем енергетског го­ри­ва у пољопривредном окружењу


ЕКОЛОШКЕ ПРИЈЕТЊЕ КАО ИЗВОР УГРОЖАВАЊА С АСПЕКТА ИНТЕГРИСАНОГ СУСТАВА УПРАВЉАЊА КРИЗАМА

Аутори: Ban Dominik, Јован М. Вучинић, Тања Чумпек

Резиме:

Због своје непредвидљивости и могућих посљедица, еколошке пријетње постају предмет синергије напора и предмет међусобних споразума. Израђени су нови планови, концепти и сценарији који ће се уградити у постојеће или будуће стратегије одговора на све изазове који произлазе из еколошких пријетњи. Да би се успјешно припремили и супротставили угрозама нових асиметричних пријетњи, потребно је успоставити цјеловит интегрални сустав управљања кризама на разини државе.