ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Аутори: Радослав Мићић, Борислав Симендић, Милан Самарџија

Резиме:

Већи део светских енергетских потреба задовољава се из петрохемијских извора, из угља и при­ро­д­ног гаса, са изузетком добијања енергије из хидро и атомских централа. Сви ови извори су огра­ни­че­ни и ако се настави оваква стопа потрошње брзо ће бити комплетно исцрпљени. Висока потрошња енер­гије у ин­ду­стријском свету, као и проблеми у емисији штетних гасова, појачавају потребу да се тради­ци­о­нални извори енергије мењају обновљивим изворима који су еколошки исправнији. Све ово стимулише интерес за проу­ча­вањем могућности алтернативних извора, који би заменили горива базирана на нафти.  Алтернативно гориво мора бити технички прихватљиво за коришћење, економски исплативо, еколошки исправно и расположиво. Са развојем технологија за производњу биогорива, и са повећањем његове про­изводње и потрошње државе по­стају енергетски независније, отварају се нова радна места и стимулише развој.


КОРИШЋЕЊЕ БИОМАСЕ КАО ОБНОВЉИВОГ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ

Аутори: Борислав Симендић, Радослав Мићић

Резиме:

Примарна предност биомасе као извора енергије је у њеној обновљивости. Управо ова каракте­рис­тика даје суштинску предност биомаси у односу на класична фосилна горива која су у дужем вре­менском периоду необновљива. Коришћење био масе у Србији има значај, не само за тренутно решавање проблема мањка енергије и њене високе цене, већ и за решавање проблема заштите животне средине. По­се­бну погодност у коришћењу био масе као обновљивог извора енергије дају био брикети. Анализа хе­миј­ског састава приказује да је коришћење дрвета и отпадне биомасе за производњу брикета оправдано са аспекта заштите животне средине и са енергетског аспекта из разлога што производ поседује мини­мал­ни садржај штетних материја које настају његовим сагоревањем. Оно што је посебно значајно истаћи јесте да је учешће сумпора занемарљиво, а што није случај код сагоревања угља. Употребом малих по­стро­јења могу се на еколошки чист начин решити проблем отпадне биомасе и проблем енергетског го­ри­ва у пољопривредном окружењу