ГЕНЕРИЧКИ СТАНДАРДИ ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Аутори: Ана Шијаковић, Сузана Савић, Весна Николић, Јосип Таради

Резиме:

Безбедност сваког пословног система подразумева прилагођеност и усклађеност с реалним ризицима. Обзиром да не постоји „0 – нулти ризик“, неопходно је у свим подручјима пословања, спроводити квалитетну идентификацију, анализу и валоризацију ризика, те након тога одредити мере за смањивање ризика тј. дово­ђење у стање прихватљивог ризика. Циљ овог рада је да се прикажу међународни стандарди за управљање ризицима: ISO Guide 73:2009; ISO 31000:2009; ISO 31010:2009 i BS 31100:2011. У питању су генерички стандарди чија је примена могућа у готово свим подручјима људског деловања. Ови стандарди нису пред­виђени за сертификацију од независних тела, већ садрже смернице и методологију за практичну примену.


ЕЛЕМЕНТИ ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА УДЕСИМА/ХАВАРИЈСКИМ ЗАГАЂЕЊЕМ НА ПРИРОДНИМ ВОДНИМ ТЕЛИМА И HsDTD

Аутори: Милена Бечелић-Томин, Божо Далмација, Дејан Крчмар, Весна Пешић

Резиме:

Процена и управљање ризиком од појаве технолошких удеса представљају оквир за успостављање регула­торних приоритета и доношење одлука у области животнe срединe. У овом раду дати су препоручени елементи ин­тегрисаног управљања удесима/хаваријским загађењем на природним водним телима и HsDTD. Дефинисани су за потребе израде будућег Правилника о акцидентним загађењима и наплати штете као њи­ховим последицама.