УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОГ РАДА НА РАДНОМ МЕСТУ ЛИФТ-МОНТЕР

Аутори: Игор Курљушић

Резиме:

Рад обухвата анализу испуњења постављених захтева и примене мера из области безбедног рада на радном месту лифт-монтера. Анализирана је практична примена прописаних мера и процедура. Еви­дентирани су конкретни и глобални проблеми везани за присутан ризик. Рад садржи предлог мера за уна­пређење безбедности рада, односно активности које се спроводе приликом одржавања лифтовских по­стро­јења. Спровођење мера се врши да би се отклонили постојећи ризици, односно да се ниво присутног ризика доведе на прихватљив ниво.


СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ

Аутори: Стево Котлаја, Миливој Николић

Резиме:

У раду су обрађени поступци унапређења мера безбедности и здравља на раду у привредном дру­тву Електровојводина – Електродистрибуција Нови Сад. Уважавајући обим послова и њихову ра­зно­вр­сност као и географску распрострањеност предузећа неопходно је било применити додатне мере кон­троле у циљу повећења ефикасности надзора над применом колективних и личних заштитних сред­става. Резултати при­мењених мера су се врло брзо практично верификовали а параметри оцене ефикас­но­сти показују да су мере добро одабране и да њихова примена доприноси унапређењу стања безбед­но­сти и здравља на раду.