АНАЛИЗА ПРОЦЕНЕ ВЕРОВАТНОЋЕ СТРАДАЊА ЉУДИ У УДЕСИМА

Аутори: Олга Крњетин, Слободан Крњетин, Марина Крњетин

Резиме:

У раду је приказана упоредна анализа вероватноће смртног исхода по људе услед различитих уде­сних ситуација. Описана је процена ризика услед пожара, излагања штетним материјама од хе­миј­ског уде­са и загађења животне средине, саобраћајних удеса и последица земљотреса. Дати су различити ма­те­ма­тички модели који описују ову процену. На крају рада приказана су истраживања која су се ба­вила испитивањем индивидуалних разлика између људи као могућих предиктора несрећа.


ЕЛЕМЕНТИ ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА УДЕСИМА/ХАВАРИЈСКИМ ЗАГАЂЕЊЕМ НА ПРИРОДНИМ ВОДНИМ ТЕЛИМА И HsDTD

Аутори: Милена Бечелић-Томин, Божо Далмација, Дејан Крчмар, Весна Пешић

Резиме:

Процена и управљање ризиком од појаве технолошких удеса представљају оквир за успостављање регула­торних приоритета и доношење одлука у области животнe срединe. У овом раду дати су препоручени елементи ин­тегрисаног управљања удесима/хаваријским загађењем на природним водним телима и HsDTD. Дефинисани су за потребе израде будућег Правилника о акцидентним загађењима и наплати штете као њи­ховим последицама.