ГЕНЕРИЧКИ СТАНДАРДИ ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Аутори: Ана Шијаковић, Сузана Савић, Весна Николић, Јосип Таради

Резиме:

Безбедност сваког пословног система подразумева прилагођеност и усклађеност с реалним ризицима. Обзиром да не постоји „0 – нулти ризик“, неопходно је у свим подручјима пословања, спроводити квалитетну идентификацију, анализу и валоризацију ризика, те након тога одредити мере за смањивање ризика тј. дово­ђење у стање прихватљивог ризика. Циљ овог рада је да се прикажу међународни стандарди за управљање ризицима: ISO Guide 73:2009; ISO 31000:2009; ISO 31010:2009 i BS 31100:2011. У питању су генерички стандарди чија је примена могућа у готово свим подручјима људског деловања. Ови стандарди нису пред­виђени за сертификацију од независних тела, већ садрже смернице и методологију за практичну примену.


СЕРТИФИКАЦИЈА СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА ПРЕМА СТАНДАРДУ ОХСАС 18001:2007

Заштита највреднијег ресурса – запослених је императив организације, а посебно његова заштита са аспекта здравља и безбедности на радном месту. Динамика пословања захтева проактиван приступ заштити здравља и безбедности запослених у току рада, који ће идентификовати ризике, отклонити их или превентивним деловањем смањити вероватноћу њихове појаве на прихватљив ниво.

Стандард ОХСАС 18001 промивише безбедну и здраву радну средину и јасним дефинисање техничких норми које дефинишу оквир помаже организацијама да у складу са законском регулативом, управљају ризицима по здравље и безбедност запослених, уклањајући их или смањујићи на прихватљив ниво.

Аутор: Биљана Гемовић