ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД ЕКСПЛОЗИЈЕ

Аутори: Божо Николић, Симо Косић

Резиме:

У складу са Директивом 1999-92-ЕЗ Европског Парламента и Савета о минимуму захтева за уна­пре­ђење безбедности и здравља запослених који су изложени могућем ризику од експлозивних атмосфера пред­ло­жен је из­глед документа. Предложени документ има облик пројекта, односно елабората. За његово де­финисање коришћена је метода процене ризика ВТШ из Новог Сада и облик и садржина Елабората о зонама опасности. Уведен је нови по­јам, укупна вероватноћа, као специфичност процене ризика од експлозивне атмосфере.


ПРОЦЕНА РИЗИКА НА ПРИВРЕМЕНИМ И ПОКРЕТНИМ ГРАДИЛИШТИМА

У раду је приказана примена методе процене ризика Високе техничке школе из Новог Сада примењена на привремена и покретна градилишта. Иста метода је и до сада коришћена за процену ризика радне околине при чему је градилиште приказивано као могућа радна околина. Доношење Уредбе о привременим и покретним градилиштима (17) је утицало на формирање коначне методе процене ризика за такву радну околину.
Дакле, на основу Елабората о уређењу градилишта врши се за њега процена ризика, а у процену се уклапају и појединачна радна места предвиђена систематизацијом, пројектном или извођачком документацијом.

Аутори: Божо Николић, Сима Косић