ПРИМЕНА УВ ЛАМПЕ У СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД БИОЛОШКИХ АГЕНАСА

Аутори: Милица Дрљевић, Маја Милошевић

Резиме:

Запослени у здравственим установама приликом обављања својих радних активности изложени су и биолошким агенсима који могу штетно деловати на њихово здравље. УВ гермицидне лампе имају фотохе­миј­ски ефекат на микроорганизме који се огледа у оштећењу самог језгра ћелије што онемогућава деобу ћелије а самим тим и њено уништавање. Рад представља приказ предности коришћења УВ лампе затвореног типа. Коришћење УВ лампе затвореног типа, за дезинфекцију ваздуха у просторијама здравствених установа, пред­ставља превентивну меру којом се отклања или смањује ризик по здравље запослених од настанка поре­мећаја или обољења услед излагања биолошким штетностима на радном месту.


ПОВРЕДЕ ПРИ РАДУ СА ТРАКТОРИМА – УЗРОЦИ, ПОСЛЕДИЦЕ, ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ

Пољопривреда Србије са преко 5 милиона хектара пољопривредног земљишта и преко 2, 5 милиона хектара шума ангажује преко 1 милион јединица са погонским моторима и преко 2, 5 милиона прикључних машина и стационарне опреме и предстаља оѕбиљан ресурс као извор могућих повреда са исходима бројних инвалидности и смртним случајевима.

У раду су дефинисана уобичајена места повреёивања и могући уѕроци, табела 1. Потом су дефинисане последице, табела 2 које се крећу од претераног замора, повреда са краћим или дужим одсуством са посла, инвалидитет са трајним одсуством са посла и најзад са смртним ненадокнадивим исходима. На крају су дефинисане превентивне мере као основа за значајно унапреёење безбедности и квалитета рада у пољопривреди.

Аутори: Ратко Николић, Лазар Савин, Милан Томић, Мирко Симикић, Јелена Николић