АНАЛИЗА ПРОЦЕНЕ ВЕРОВАТНОЋЕ СТРАДАЊА ЉУДИ У УДЕСИМА

Аутори: Олга Крњетин, Слободан Крњетин, Марина Крњетин

Резиме:

У раду је приказана упоредна анализа вероватноће смртног исхода по људе услед различитих уде­сних ситуација. Описана је процена ризика услед пожара, излагања штетним материјама од хе­миј­ског уде­са и загађења животне средине, саобраћајних удеса и последица земљотреса. Дати су различити ма­те­ма­тички модели који описују ову процену. На крају рада приказана су истраживања која су се ба­вила испитивањем индивидуалних разлика између људи као могућих предиктора несрећа.


АНАЛИЗА ЕВАКУАЦИЈЕ ЉУДИ У ЗГРАДАМА ТОКОМ ПОЖАРА

Аутори: Слободан Крњетин

Резиме:

У раду је приказана анализа параметара, који су важни приликом процене евакуације људи у по­жару. Дати су различити математички модели, који описују  ову процену,  као и могућа нова решења за алтенративне силазе. Посебно су описани капацитети излазних отвора из просторија у току пожара у ра­зличитим условима и дати резултати експерименталних мерења, која су урађена на ФТН – у Новом Саду.