ПРИМЕНА САВРЕМЕНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ФУНКЦИЈИ ПОБОЉШАЊА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Аутори: Нада Стојановић, Мирослава Цветковић

Резиме:

Циљ рада је како препознати опасности и штетности при раду на радним местима на којима се врши заваривање због адекватне процене ризика. Упоредном анализом на примеру заваривања класич­ним поступком и поступком који примењује савремену технологију дају се предности и недостаци. Та­кође се указује да је квалитетна процена ризика она која нуди праве мере за редукцију ризика. Она се може постићи побољшањем елемената који утичу на различите факторе ризика. Осим минимизирања или искључивања опасности за смањење ризика и примене техничких средстава, потребно је спровести информисање запослених и применити одговарајућу обуку (по моделу за обуку) за безбедан и здрав рад.


СTРАТЕГИЈА УНАПРЕЂЕЊА ПОСТУПКА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА

Аутори: Бела Алфаши

Резиме:

Закон о безбедности и здрављу на раду обавезао је послодавца да у писменој форми доноси акт о про­цени ризика на свим радним местима у радној околини и да утврди начин и мере за њихово отклањање.

Први урађени документи рађени су врло квалитетно и стручно, у процени учествовали – поред стручног лица, носиоца пројекта – лекари, индустријски психолози и друга стручна лица везани за конкретне радне задатке за које се процена радила.

Врло брзо међутим појавили су се појединци који су у суштини врло мало знали о ризицима, о мера­ма без­бедности и да не говорим (адвокати, економисти и др.) који су користили „ресавску школу“ – пре­писивали ориги­нал­не стручне радове.

Инспекција рада није реаговала, нажалост ни данас то не чини, једноставно контролише да ли по­слодавац има акт, али не улази у суштину, не проверава истинитост података а још мање проверава да ли се предложeне мере за отклањање ризика примењују.

Највећи број послодаваца је задовољан, испунио је законску обавезу, инспекција га не дира, а што акт стоји негде у орману баш га брига.

Аутор je у свом раду покушао дати стратегију поступка у примени предложених мера акта, користећи стручну литературу као и своје дугогодишње искуство на пољу безбедности и заштите здравља запослених.