ИЗМЕНЕ И ДОПУНА АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА КОЈЕ ПРОИСТИЧУ НА ОСНОВУ ДОНЕТИХ НОВИХ ПОДЗАКОНСКИХ ПРОПИСА

Доношењем низа подзаконских прописа којима се понаособ промовише процедура процене ризика од повреда на раду и професионалних обољења за област коју регулише тај подзаконски пропис остављена је обавеза послодавцима да своја акта о процени ризика, које су донели раније, измене или допуне у делу у ком то нису сачинили.

Аутори: Вера Божић Трефалт, Симо Косић