ЕДУКАЦИЈА СТАНОВНИШТВА ЗА ПОНАШАЊЕ ПРИ ЕЛЕМЕНТАРНИМ НЕПОГОДАМА

Аутори: Драган Златков, Славко Здравковић, Сандра Шаковић

Резиме:

Едукација становништва за понашање при елементарним непогодама потребна је јер су елемен­тарне непогоде сегмент ванредних ситуација које са собом носе бројне опасности, тј. ризике који драсти­ч­но угрожавају животе људи, материјална добра, природу, животну и радну средину и друге виталне обла­сти друштва. За превенцију, едукацију, заштиту, спасавање и санирање последица природних непо­го­да неопходно је ангажовати бројне субјекте заштите и безбедности. Најчешће елементарне непогоде су: земљотреси, поплаве, пожари, експлозије и др. Елементарне непогоде су, природним силама, односно про­цесима, изазване деструктивне промене у животној средини, које за последицу имају драстично по­горшање квалитета животних услова, и угрожавање живота и здравља људи, односно оштећење или уни­штавање материјалних и културних добара. Последице по људе и уопште друштво су здравствене, еко­номске, социјалне, културне и друге, а то су углавном: сеизмолошке (земљотреси, клизање тла и обу­рва­вање терена), хидролошке (поплаве, снег, снежни наноси, град и сл.) и метеоролошке (ветар, суша …). Свака елементарна непогода може генерирати ванредну ситуиацију која може угрозити укупну без­бедност људи.


ЈЕДАН ПРИСТУП ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

Аутори: Драган Стевановић, Мирослав Терзић

Резиме:

Физичко-техничка заштита као део безбедносног инжењеринга је у сталном развоју. Физичко-техничка заштита има широку примену скоро у свим друштвеним областима, од пословног окружења, војске, полиције, до обезбеђења високих државних руководиоца. У војној терминологији уместо термина физичко-техничка заштита чешће се употребљава термин физичко-техничко обезбеђење. Циљ рада је де­фи­нисање физичко-техничког обезбеђења и објашњење заштите личности. У раду су, тежишно, при­ме­њене методе анализе садржаја, посматрања и индуктивно детуктивна метода. Резултати рада се односе на језговито објашњење заштите личности са приказом и објашњењем најчешћих ситуација блиске заштите.