ПРОЦЕНА РИЗИКА НА ПРИВРЕМЕНИМ И ПОКРЕТНИМ ГРАДИЛИШТИМА

У раду је приказана примена методе процене ризика Високе техничке школе из Новог Сада примењена на привремена и покретна градилишта. Иста метода је и до сада коришћена за процену ризика радне околине при чему је градилиште приказивано као могућа радна околина. Доношење Уредбе о привременим и покретним градилиштима (17) је утицало на формирање коначне методе процене ризика за такву радну околину.
Дакле, на основу Елабората о уређењу градилишта врши се за њега процена ризика, а у процену се уклапају и појединачна радна места предвиђена систематизацијом, пројектном или извођачком документацијом.

Аутори: Божо Николић, Сима Косић


ПРОЦЕНА РИЗИКА И ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА О УРЕЂЕЊУ ГРАДИЛИШТА

Област примене превентивних мера за безбедан и здрав рад на градилиштима (привремена и покретна градилишта) у основи представља изузетно сложену и комплексну проблематику, што захтева да се истој посвети посебна пажња, и то како у нормативном уреёивању тако и у непосредној примени.
Приступ процедури процене ризика на радним местима на привременим или покретним градилиштима разликује се у односу на прописима промовисани приступ у делу утврёивања и препознавања опасности и /или штетности на радним местима и у радној околини, што захтева допуну постојећих прописа у овој области.

Аутор: Симо Косић, Божо Николић