ЕДУКАЦИЈА СТАНОВНИШТВА ЗА ПОНАШАЊЕ ПРИ ЕЛЕМЕНТАРНИМ НЕПОГОДАМА

Аутори: Драган Златков, Славко Здравковић, Сандра Шаковић

Резиме:

Едукација становништва за понашање при елементарним непогодама потребна је јер су елемен­тарне непогоде сегмент ванредних ситуација које са собом носе бројне опасности, тј. ризике који драсти­ч­но угрожавају животе људи, материјална добра, природу, животну и радну средину и друге виталне обла­сти друштва. За превенцију, едукацију, заштиту, спасавање и санирање последица природних непо­го­да неопходно је ангажовати бројне субјекте заштите и безбедности. Најчешће елементарне непогоде су: земљотреси, поплаве, пожари, експлозије и др. Елементарне непогоде су, природним силама, односно про­цесима, изазване деструктивне промене у животној средини, које за последицу имају драстично по­горшање квалитета животних услова, и угрожавање живота и здравља људи, односно оштећење или уни­штавање материјалних и културних добара. Последице по људе и уопште друштво су здравствене, еко­номске, социјалне, културне и друге, а то су углавном: сеизмолошке (земљотреси, клизање тла и обу­рва­вање терена), хидролошке (поплаве, снег, снежни наноси, град и сл.) и метеоролошке (ветар, суша …). Свака елементарна непогода може генерирати ванредну ситуиацију која може угрозити укупну без­бедност људи.


ПРОИЗВОДЊА ВОДОНИКА И МЈЕРЕ БЕЗБИЈЕДНОСТИ У ЕЛЕКТРОЛИЗНОЈ СТАНИЦИ

Аутори: Мирјана Рикић, Бојан Тешић

Резиме:

Експлозије су чести узрочници пожара, хаварија у технолошком процесу и обимних матери­јалних штета као и глобалних људских живота. Водоник се добива електролизом воде у електролизној станици. Користи се за хлађење генератора. Поред својих одличних својстава у погледу одвођења топло­те има и ману, а то да је јако експлозиван у одређеним условима.

У овом раду наведен је примјер електролизне станице у ТЕ ,,Угљевик“, гдје је потребно напо­ме­ну­ти да је ово мало али битно постројење једино у саставу неке електране на просторима бивше Југо­славије.

Ради спрoвођења превентивних мјера безбиједности и здравља на раду ради се обука радника из безбиједности и здравља на раду, заштите од пожара и експлозије, периодични преглед статичког елек­трицитета, електричних и громобранских инстаслација.