ЗАШТИТА ОД БУКЕ НА ГАСНИМ СТАНИЦАМА ЗА ПРИРОДНИ ГАС

Аутори: Радан Поповић

Резиме:

Технологија транспорта природног гаса обухвата транспорт природног гаса, под високим прити­ском, од налазишта до потрошача.

Редукција високог притиска природног гаса из магистралног гасовода обаваља се на гасним ре­гу­ла­ционим станицама за снижавање – редукцију притиска што представља један од основних извора буке.

У раду су обрађени начини настајања буке, приказана практична мерења нивоа буке и анализирани начини за смањење буке на дозвољени ниво.


ПРОФЕСИОНАЛНИ РИЗИК РАДНИКА ЕКСПОНОВАНИХ БУЦИ

Аутори: Ристо Козомара, Јовица Јовановић, Маријана Матић, Јована Јовановић, Стефан Јовановић

Резиме:

Циљ рада је анализа буке и пратећих професионалног ризика у погону производње дувана и њеног утицаја на здравствено стање експонованих радника у фабрици дувана. На радним местима у производњи ут­вр­ђено је присуство буке изнад дозвољених вредности (92 dB) и пратећих штетности које су изнад дозво­ље­них вредности као што су: неадекватни микроклиматски фактори (температура ваздуха 27oC, релативна влажност ваздуха 75%, брзина струјања ваздуха 0,36 m/s2) и дуванска прашина (4,89 mg/m3). Анализирано је здра­вствено стање 350 радника који раде у наведеном погону на радним местима која су оцењена као радна места са повећаним ризиком (експонована група) и 150 административних радника који не раде у условима присуства буке и ових професионалних штетности на радним местима која актом о процени ризика нису про­глашена ризичним радним местима (контролна група). У експонованој групи је утврђено статистички зна­чај­но чешће присуство артеријске хипертензије (40,3%), оштећење слуха (46,6%), неуроза (14,3%), поре­ме­ћаја ви­да (12,3%), хиперхолестеролемије (33,1%), хипертриглицеридемије(12,6%), леукоцитозе (4,8%), чира на два­наестопалачном цреву (4,0%), хроничног бронхитиса (21,5%), цереброваскуларног инсулта (4,0%), коро­нарне болести (4,3%) и хипертиреозе (6,9%) у односу на контролну. Бука и пратећи професионални ризици у дуванској индустрији доводе до оштећења здравља експонованих радника, што налаже примену мера заштите на раду.