ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ОЗНАКА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И/ИЛИ ЗДРАВЉЕ НА РАДУ ПРИ УНУТРАШЊЕМ ТРАНСПОРТУ

Аутори: Душан Гавански

Резиме:

Кретање уназад возила, утовар/истовар терета и кретање пешака спадају у најчешће активности ко­је проузрокују акциденте на радним местима где запослени раде са или у близини средства (возила) уну­трашњег транспорта. У циљу избегавања акцидената са повредама и/или смртним исходима на рад­ним местима у којима учествују средства (возила) унутрашњег транспорта морају се обезбедити и истак­нути одговарајуће ознаке за безбедност и/или здравље на раду.

У раду су приказани добри примери обезбеђивања ознака везаних за унутрашњи транспорт у скла­ду са важећим Правилником о обезбеђивању ознака за безбедност и/или здравље на раду.


ВОЈСКА СРБИЈЕ И ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Аутори: Бранко Бабић

Резиме:

Војска Србије, као један од основних елемената система одбране и као опремљена и оспособљена снага друштва, кроз III мисију налази своје место у подршци цивилним властима у случају природних непогода, техничко-технолошких, индустријских и других несрећа и удеса. Рад дефинише специфичности ангажовања Војске у подршци цивилним властима у извршавању наведених задатака, дефинише законску уређеност ангажовања и истиче неке од задатака на којима је била ангажована, посебно у ванредним си­туацијама. На основу стечених искустава и остварених резултата, може се извести закључак да снаге Војске Србије могу успешно учествовати у подршци цивилним властима, а тежишно ангажовањем у случају природних непогода, индустријских и других несрећа.