ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ
И ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМИЈУ И ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ – ФИМЕК

17. КОНФЕРЕНЦИЈА СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ - РИЗИК И БЕЗБЕДНОСНИ ИНЖЕЊЕРИНГ
КОПАОНИК, ЈАНУАР 2022.

ЗБОРНИК РАДОВА

THE HIGHER EDUCATION TECHNICAL SCHOOL OF PROFESSIONAL STUDIES IN NOVI SAD
AND FACULTY OF ECONOMICS AND ENGINEERING MANAGEMENT IN NOVI SAD FIMEK

17th CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION RISK AND SAFETY ENGINEERING
KOPAONIK, JANUARY 2022

BOOK OF PROCEEDINGS

ISBN 978-86-6211-132-6 | Импресум | CIP
Контакт: Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, тел/факс: +381 21 4892511 / +381 21 4892515,
е-пошта: skola@vtsns.edu.rs

МЕЂУНАРОДНИ ПРОГРАМСКИ ОДБОР

 • др Бранко Савић, ВТШ Нови Сад, Србија, председник
 • др Петра Тановић, ВТШ Нови Сад, Србија, заменик председника
 • др Мирјана Лабан, ФТН, Нови Сад, Србија, заменик председника
 • др Ева Мрачкова, Департман заштите од пожара, Технички универзитет у Зволену, Словачка, члан
 • др Армандо Пиреш, Политехнички институт, Сетубал, Португал, члан
 • др Хуан Карлос Хернандез Буадес, Универзитет Пабло Де Олавиде, Шпанија, члан
 • др Василис Мустакис, Технички универзитет на Криту, Република Грчка, члан
 • др Думитру Мнерие, Политехника, Универзитет у Темишвару, Румунија, члан
 • др Михаил Аурел Титу, „Лусијан Блага” Универзитет у Сибиу, Румунија, члан
 • др Филип Кокаљ, Универзитет у Марибору, Машински факултет, Република Словенија
 • др Гордана Броћета, Универзитет у Бања Луци, БиХ
 • др Мери Цветковска, Грађевински факултет, Универзитет у Скопљу, Северна Македонија
 • др Звјездан Караџин, Рударско-геолошко-грађевински факултет у Тузли, БиХ
 • др Златан Цар, Технички факултет, Завод за аутоматику и електронику, Свеучилиште у Ријеци, Хрватска
 • др Анита Петровић-Гегић, ВТШ Нови Сад, Србија
 • др Саша Спаић, ВТШ Нови Сад, Србија
 • др Душан Гавански, ВТШ Нови Сад, Србија
 • др Бранко Бабић, ВТШ Нови Сад, Србија
 • др Биљана Гемовић,ВТШ Нови Сад, Србија
 • др Тања Крунић, ВТШ Нови Сад, Србија
 • др Ненад Јањић, ВТШ Нови Сад, Србија
 • др Александар Булајић, ВТШ Нови Сад, Србија
 • др Весна Петровић, ВТШ Нови Сад, Србија
 • др Властимир Радоњанин, ФТН Нови Сад, Србија
 • др Мирјана Малешев, ФТН, Нови Сад,Србија
INTERNATIONAL PROGRAMME COMMITTEE

 • PhD Branko Savic, HETS in Novi Sad, Serbia, president
 • PhD Petra Tanovic, HETS in Novi Sad, Serbia, vice-president
 • PhD Mirjana Laban, University of Novi Sad, Serbia, vice-president
 • PhD Eva Mracková, Technical University in Zvolen, Slovakia, member
 • PhD Armando Pires, Polytechnic Institute of Setúbal, Portugal, member
 • PhD Juan Carlos Hernández Buades, Pablo de Olavide University, Spain, member
 • PhD Vassilis Moustakis, Technical University of Crete, Greece, member
 • PhD Dumitru Mnerie, Polytechnic University of Timisoara, Romania, member
 • PhD Mihail Aurel Ţiţu, “Lucian Blaga” University of Sibiu, Romania, member
 • PhD Filip Kokalj, University of Maribor, Slovenia
 • PhD Gordana Broceta, University of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
 • PhD Meri Cvetovska, University of Skoplje, Republic of North Macedonia
 • Phd Zvjezdan Karadzin, University of Tuzla, Bosnia and Herzegovina, member
 • PhD Zlatan Car, Universitz of Rijeka, Croatia, member
 • PhD Anita Petrovic-Gegic, HETS in Novi Sad, Serbia, member
 • PhD Sasa Spaic, HETS in Novi Sad, Serbia, member
 • PhD Dušan Gavanski, HETS in Novi Sad, Serbia, member
 • PhD Branko Babic, HETS in Novi Sad, Serbia, member
 • PhD Biljana Gemovic, HETS in Novi Sad, Serbia, member
 • PhD Tanja Krunic, HETS in Novi Sad, Serbia, member
 • PhD Nenad Janjic, HETS in Novi Sad, Serbia, member
 • PhD Aleksandar Bulajic, HETS in Novi Sad, Serbia, member
 • PhD Vesna Petrovic, HETS in Novi Sad, Serbia, member
 • PhD Vlastimir Radonjanin, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia, member
 • PhD Mirjana Malesev, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia, member


Безбедност у другим областима / Safety in other fields

MACBETH МЕТОДА У АНАЛИЗИ РИЗИКА – ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ
Бисера Андрић Гушавац
Милена Поповић
Миња Мариновић

УТИЦАЈ НОВИХ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА НА УПРАВЉАЊЕВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
Катарина Јанковић
Александар Петровић
Милорад Петронијевић
Ненад Комазец

КОМПАРАЦИЈА ЈАВНИХ БЕЗБЕДНОСНИХ ПОЛИТИКА РЕПУБЛИКЕ БУГАРСКЕ, РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Владимир Ловић

SECURITY MEASURES TAKEN BY NAGORNO-KARABAKH FORCES DURING THE 2020 CONFLICT
Miroslav Terzić

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ ПРИ РУКОВАЊУ СА КУМУЛАТИВНО ОБЕЛЕЖАВАЈУЋИМ ПРОЈЕКТИЛОМ 125MM
Милан Кончар
Јовица Милићевић
Горан Лазић
Добривоје Мутавџић

NATIONAL FIRE SAFETY REQUIREMENTS FOR HIGH-RISE BUILDINGS IN REPUBLIC OF SERBIA COMPARED TO OTHER EUROPEAN COUNTRIES
Слободан Шупић
Весна Булатовић
Владан Пантић
Мирјана Лабан

ПОЖАР И ЕКСПЛОЗИЈА У КРИВИЧНОМ ЗАКОНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Саша Спаић

ЕНЕРГИЈА УДАРА ЗАВАРЕНОГ СПОЈА ПАНЦИРНОГ ЧЕЛИКА
Александар Чабрило

THE ROLE OF THE OPERATIONAL TEAM IN THE DIRECT PROTECTION OF PROTECTED PERSONS
Драган Стевановић
Ивана Томовић
Дејан Ранђеловић
Јована Пејчић

ИСПИТИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА – РЕАКЦИЈА НA ПОЖАР
Снежана Илић
Милица Мирковић Марјановић
Александар Кијановић
Мирјана Лабан

AНАЛИЗА УЛОГЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ПЛАНИРАЊУ МЕРА СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА
Ана Стојановић
Дејан Васовић

САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ У ПАСИВНОЈ ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА
Весна Петровић
Татјана Божовић

ОБАВЕШТАЈНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ТОКОМ АГРЕСИЈЕ НАТО 1999. ГОДИНЕ
Дејан Ранђеловић
Драган Стевановић
Јована Пејчић

АНАЛИЗА УПОТРЕБЕ АДСОРБЕНАТА У ЦИЉУ УКЛАЊАЊА ТЕШКИХ МЕТАЛА ИЗ ВОДЕ
Анита Петровић
Александра Ботић
Петра Тановић

АНАЛИЗА БРЗИНЕ КРЕТАЊА ВОЗИЛА У ЗОНИ КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ: ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА – НОВОСАДСКИ ПУТ
Александар Булајић
Драган Јовановић
Бошко Матовић

ОПРАВДАНОСТ ПРИМЕНЕ МЕТОДА ДИЈАГНОСТИКЕ НА ПОБОЉШАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИНДУСТРИЈСКИХ ПОСТРОЈЕЊА
Данило Микић
Ненад Јањић
Владимир Микић

ПРИМЕНА СЕНЗОРА У ПАМЕТНИМ КУЋАМА У ЦИЉУ ПОВЕЋАЊА БЕЗБЕДНОСТИ
Божо Илић
Бранко Савић

БЕЗБЕДНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ КОЈИ САДРЖИ АЗБЕСТ
Петра Тановић
Анита Конецки
Анита Петровић Гегић
Драгана Тодоровић